Cách đọc phim CTscan ổ bụng

Cập nhật: 24/10/2020 Lượt xem: 4065

HÌNH ẢNH GIẢI PHẪU TRÊN CT SCAN BỤNG

 1. Thuỳ phải gan
 2. Cơ chéo ngoài
 3. Tĩnh mạch chủ dưới
 4. Thuỳ đuôi gan
 5. Thuỳ trái gan
 6. Đường trắng
 7. Động mạch thân tạng
 8. Động mạch vị trái
 9. Cơ thẳng bụng
 10. Dạ dày
 11. Góc kết tràng trái
 12. Cơ hoành
 13. Cuống đốt sống
 14. Cơ gai
 15. Mỏm gai
 16. Mạc ngực lưng
 17. Lỗ đốt sống và tủy gai
 18. Thân đốt sống
 19. Cơ ngực dài
 20. Cơ chậu sườn (phần ngực)
 21. Lách
 22. Động mạch vị mạc nối
 23. Cơ lưng rộng
 24. Phổi trái

                       

 1. Thùy phải gan
 2. Tĩnh mạch chủ dưới
 3. Thùy đuôi gan
 4. Tĩnh mạch cửa
 5. Thùy trái gan
 6. Động mạch vị trái
 7. Cơ thẳng bụng
 8. Cơ hoành
 9. Dạ dày
 10. Góc kết tràng trái
 11. Cơ chéo ngoài
 12. Ống ngực
 13. Tĩnh mạch đơn
 14. Động mạch chủ bụng
 15. Thân đốt sống
 16. Cơ ngực dài
 17. Lỗ đốt sống và tủy gai
 18. Cơ gai
 19. Cơ chậu sườn (phần ngực)
 20. Lách
 21. Phổi trái
 22. Cơ lưng rộng

 1. Thùy phải gan
 2. Thùy đuôi gan
 3. Tĩnh mạch chủ dưới
 4. Tĩnh mạch cửa
 5. Cơ thẳng bụng
 6. Dây chằng tròn gan
 7. Thùy trái gan
 8. Tá tràng (đoạn xuống)
 9. Đường trắng
 10. ĐM mạc treo tràng trên
 11. Động mạch thân tạng
 12. Dạ dày
 13. Tĩnh mạch lách
 14. Tụy
 15. Hỗng tràng
 16. Kết tràng ngang
 17. Kết tràng xuống
 18. Tĩnh mạch kết tràng trái
 19. Cơ chéo ngoài
 20. Cơ hoành
 21. Tĩnh mạch đơn
 22. Cơ chậu sườn (phần ngực)
 23. Ống ngực
 24. Thân đốt sống
 25. Cơ gai
 26. Lỗ đốt sống và tủy gai
 27. Động mạch chủ bụng
 28. Tĩnh mạch đơn bé
 29. Cơ ngực dài
 30. Động mạch thượng thận
 31. Tuyến thượng thận trái
 32. Thận trái
 33. Phổi trái
 34. Cơ lưng rộng
 35. lách

                                                                          

 1. Thùy phải gan
 2. Động mạch gan
 3. Túi mật
 4. ống mật
 5. tá tràng (phần trên)
 6. Dây chằng tròn
 7. Tĩnh mạch cửa
 8. Thùy trái gan
 9. Dạ dày
 10. Tĩnh mạch lách
 11. cơ thẳng bụng
 12. Đuôi tụy
 13. Hỗng tràng
 14. Kết tràng ngang
 15. Kết tràng xuống
 16. Cơ chéo ngoài
 17. Tĩnh mạch cửa
 18. TM chủ dưới
 19. Cơ hoành
 20. Thân đốt sống
 21. ĐM chủ bụng
 22. Cơ ngực dài
 23. Lỗ đốt sống
 24. Cơ gai
 25. Động mạch mạc treo tràng trên
 26. Tuyến thượng thận
 27. Cơ chậu sườn
 28. Thận trái
 29. Phổi trái
 30. Lách
 31. Cơ lưng rộng

 1. Thùy phải gan
 2. Tĩnh mạch chủ dưới
 3. Túi mật
 4. Cơ thẳng bụng
 5. Tá tràng (đoạn xuống)
 6. Thùy trái gan
 7. Tĩnh mạch cửa
 8. Tĩnh mạch lách
 9. Tuyến thượng thận trái
 10. Thân tụy
 11. Kết tràng ngang
 12. Hỗng tràng
 13. Cơ chéo trong
 14. Kết tràng xuống
 15. Cơ chéo ngoài
 16. Cơ chậu sườn (phần ngực)
 17. Cơ hoành
 18. Thân đốt sống
 19. Thần kinh gai
 20. Cơ gai
 21. Lỗ đốt sống
 22. Động mạch chủ bụng
 23. Động mạch mạc treo tràng trên
 24. Cơ ngực dài
 25. Thận trái
 26. Tháp thận
 27. Xoang thận
 28. Cơ lưng rộng
 29. Lách

 1. Gan
 2. Tĩnh mạch chủ dưới
 3. Túi mật
 4. Cơ thẳng bụng
 5. Tá tráng (phần xuống)
 6. Đầu tụy
 7. Động tĩnh mạch tá-tụy dưới
 8. Tĩnh mạch thận trái
 9. Kết tràng ngang
 10. Hỗng tràng
 11. Cơ chéo trong
 12. Kết tràng xuống
 13. Cơ chéo ngoài
 14. Cơ lưng rộng
 15. Vỏ thận
 16. Thận phải
 17. Cơ vuông thắt lưng
 18. Cơ hoành
 19. Lỗ đốt sống
 20. Cơ gai
 21. Thân đốt sống
 22. Cơ ngực dài
 23. Cơ thắt lưng lớn
 24. Cơ chậu sườn (phần ngực)
 25. Động mạch chủ bụng
 26. Tháp thận
 27. Xoang thận

 1. Gan
 2. Tĩnh mạch thận phải
 3. Tĩnh mạch chủ dưới
 4. Túi mật
 5. Góc kết tràng phải
 6. Tá tràng
 7. Động TM tá-tụy dưới
 8. Động tĩnh mạch mạc treo tràng trên
 9. Tĩnh mạch thận trái
 10. TM mạc treo tràng dưới
 11. Kết tràng ngang
 12. Cơ thẳng bụng
 13. Hỗng tràng
 14. Cơ chéo trong
 15. Kết tràng xuống
 16. Cơ chéo ngoài
 17. Thận phải
 18. Tháp thận
 19. Cơ chậu sườn (ngực)
 20. Động mạch thận phải
 21. Cơ vuông thắt lưng
 22. Cơ thắt lưng lớn
 23. Cơ hoành
 24. Lỗ đốt sống
 25. Cơ gai
 26. Thân đốt sống
 27. Tĩnh mạch thắt lưng lên
 28. Cơ ngực dài
 29. Động mạch chủ bụng
 30. Động mạch thận trái
 31. Xoang thận
 32. Đài thận
 33. Cơ lưng rộng

 

 

 1. Gan
 2. Động mạch thận phải
 3. Túi mật
 4. Góc kết tràng phải
 5. Tá tràng
 6. Tĩnh mạch chủ dưới
 7. Động tĩnh mạch mạc treo tràng trên
 8. Động mạch chủ bụng
 9. Tĩnh mạch thận trái
 10. Kết tràng ngang
 11. Cơ thẳng bụng
 12. Hỗng tràng
 13. Kết tràng xuống
 14. Cơ chéo trong
 15. Cơ chéo ngoài
 16. Thận phải
 17. Tháp thận
 18. Cơ vuông thắt lưng
 19. Vỏ thận
 20. Cơ thắt lưng lớn
 21. Cơ hoành
 22. Thân đốt sống
 23. Lỗ đốt sống
 24. Cơ gai
 25. Động tĩnh mạch thắt lưng
 26. Cơ ngực dài
 27. Động mạch thận trái
 28. Cơ chậu sườn
 29. Bể thận
 30. Cơ lưng rộng

 

 1. Gan
 2. Động mạch thận phải
 3. Túi mật
 4. Góc kết tràng phải
 5. Tá tràng
 6. Cơ thẳng bụng
 7. Tĩnh mạch chủ dưới
 8. Động tĩnh mạch mạc treo tràng trên
 9. Kết tràng ngang
 10. Góc tá hỗng tràng
 11. Động mạch chủ bụng
 12. Động tĩnh mạch hỗng và hồi tràng
 13. Tĩnh mạch thận
 14. Hỗng tràng
 15. Kết tràng xuống
 16. Cơ chéo trong
 17. Cơ chéo ngoài
 18. Vỏ thận
 19. Bể thận
 20. Cơ ngực dài
 21. Cơ hoành
 22. Thân đốt sống
 23. Cơ gai
 24. Lỗ đốt sống
 25. Động tĩnh mạch thắt lưng
 26. Cơ thắt lưng lớn
 27. Động mạch tinh hoàn trái
 28. Cơ vuông thắt lưng
 29. Động mạch thận trái
 30. Cơ chậu sườn
 31. Tháp thận
 32. Cơ lưng rộng

 1. Gan
 2. Tĩnh mạch thận
 3. Góc kết tràng phải
 4. Hồi tràng
 5. Tĩnh mạch chủ dưới
 6. Kết tràng ngang
 7. Tá tràng
 8. ĐM tinh hoàn phải
 9. ĐTM mạc treo tràng trên
 10. ĐTM hỗng và hồi tràng
 11. ĐTM tinh hoàn trái
 12. Tĩnh mạch thận
 13. Hỗng tràng
 14. Cơ ngang bụng
 15. Cơ chéo trong
 16. Kết tràng xuống
 17. Cơ chéo ngoài
 18. Thận phải
 19. Xoang thận (mô mỡ)
 20. Cơ vuông thắt lưng
 21. Cơ thắt lưng lớn
 22. TM thắt lưng phải
 23. Cơ hoành
 24. Lỗ đốt sống
 25. Cơ gai
 26. Đốt sống thắt lưng
 27. Động mạch chủ bụng
 28. Cơ ngực dài
 29. Bể thận
 30. Cơ chậu sườn (thắt lưng)
 31. Cơ lưng rộng

 

 1. Gan
 2. Kết tràng lên
 3. Hồi tràng
 4. Kết tràng ngang
 5. ĐM tinh hoàn phải
 6. Tĩnh mạch chủ dưới
 7. ĐTM mạc treo tràng trên
 8. ĐM chủ bụng
 9. ĐTM hỗng và hồi tràng
 10. niệu quản trái
 11. Cơ thẳng bụng
 12. Hỗng tràng
 13. Cơ ngang bụng
 14. Cơ chéo trong
 15. Cơ chéo ngoài
 16. Tháp thận
 17. Đài thận
 18. Xoang thận
 19. Niệu quản phải
 20. Cơ thắt lưng lớn
 21. Đốt sống thắt lưng
 22. Lỗ đốt sống
 23. Cơ gai
 24. Cơ ngực dài
 25. ĐTM tinh hoàn trái
 26. Cơ chậu sườn (thắt lưng)
 27. Cơ vuông thắt lưng
 28. Thận trái
 29. Mạc ngực-thắt lưng

 1. Cơ chéo ngoài
 2. Cơ ngang bụng
 3. Kết tràng lên
 4. Cơ thẳng bụng
 5. Kết tràng ngang
 6. ĐTM kết tràng phải
 7. Đường trắng
 8. ĐTM mạc treo tràng trên
 9. ĐM chủ bụng
 10. ĐTM hỗng tràng
 11. Hỗng tràng
 12. Kết tràng xuống
 13. Cơ chéo trong
 14. Thận phải
 15. Cơ chậu sườn (thắt lưng)
 16. Niệu quản
 17. ĐM tinh hoàn phải
 18. Cơ gai
 19. Lỗ đốt sống
 20. Đốt sống thắt lưng
 21. ĐTM tinh hoàn trái
 22. Cơ ngực dài
 23. Cơ thắt lưng lớn
 24. Cơ vuông thắt lưng
 25. Mạc ngực-thắt lưng

 1. Cơ chéo trong
 2. Kết tràng lên
 3. Cơ thẳng bụng
 4. Động tĩnh mạch kết tràng phải
 5. Niệu quản
 6. Tĩnh mạch chủ dưới
 7. Động mạch chậu chung phải
 8. Động mạch chậu chung trái
 9. Động tĩnh mạch tinh hoàn
 10. Kết tràng ngang
 11. Cơ thắt lưng lớn
 12. Hỗng tràng
 13. Kết tràng xuống
 14. Cơ ngang bụng
 15. Cơ chéo ngoài
 16. Cơ ngực dài
 17. Thần kinh đùi
 18. Đốt sống thắt lưng
 19. Lỗ đốt sống
 20. Cơ gai
 21. Cơ vuông thắt lưng
 22. Xương chậu

 

 

 1. Cơ chéo ngoài
 2. Cơ ngang bụng
 3. Kết tràng lên
 4. Đoạn cuối hồi tràng
 5. Cơ thẳng bụng
 6. Động tĩnh mạch hồi tràng
 7. Hồi tràng
 8. ĐTM chậu chung phải
 9. ĐTM chậu chung trái
 10. Kết tràng ngang
 11. ĐTM kết tràng giữa
 12. ĐTM tinh hoàn, niệu quản
 13. ĐTM kết tràng trái
 14. Cơ thắt lưng lớn
 15. Kết tràng xuống
 16. Cơ chéo trong
 17. Xương cánh chậu
 18. Cơ chậu
 19. Xương chậu
 20. Cơ ngực dài
 21. Đám rối thắt lưng
 22. Thần kinh thắt lưng V
 23. Lỗ đốt sống
 24. Đốt sống thắt lưng 5
 25. Cơ gai
 26. Mỏm ngang đốt sống thắt lưng
 27. Cơ mông giữa

 1. Cơ chéo ngoài
 2. Cơ ngang bụng
 3. Manh tràng
 4. Niệu quản
 5. Cơ thẳng bụng
 6. Động tĩnh mạch kết tràng phải
 7. Hồi tràng
 8. Kết tràng ngang
 9. Động tĩnh mạch chậu chung trái
 10. ĐTM hồi tràng
 11. ĐTM thượng vị
 12. ĐTM kết tràng trái
 13. Kết tràng xuống
 14. Cơ chậu
 15. Cơ chéo trong
 16. Xương cánh chậu
 17. Tĩnh mạch thắt lưng lên
 18. Đốt sống thắt lưng 5
 19. Cơ gai
 20. Lỗ đốt sống
 21. Đám rối thắt lưng
 22. Cơ mông lớn
 23. Cơ mông giữa

 

 1. Cơ chéo trong
 2. Cơ ngang bụng
 3. TM chậu chung phải
 4. Niệu quản
 5. ĐTM hồi tràng
 6. ĐTM thượng vị trên
 7. ĐM chậu chung phải
 8. Hồi tràng
 9. Cơ thẳng bụng
 10. ĐMchậu trong trái
 11. ĐM chậu ngoài trái
 12. Cơ thắt lưng lớn
 13. Kết tràng xuống
 14. Động tĩnh mạch kết tràng trái
 15. Cơ chậu
 16. Xương chậu
 17. Cơ mông giữa
 18. Cơ mông bé
 19. Đám rối cùng
 20. Thần kinh cùng trước
 21. Cơ gai
 22. Xương cùng
 23. Lỗ đốt sống
 24. Lỗ cùng I
 25. Thần kinh cùng sau I
 26. Động mạch mông dưới
 27. Cơ mông lớn

 1. Cơ mông bé
 2. Cơ thắt lưng chậu
 3. Hỗng tràng
 4. ĐTM chậu ngoài phải
 5. Trực tràng
 6. Kết tràng xích-ma
 7. Cơ thẳng bụng
 8. ĐTM thượng vị
 9. Niệu quản
 10. Cơ ngang bụng
 11. Cơ chéo trong
 12. Xương cánh chậu
 13. Cơ mông giữa
 14. Cơ mông lớn
 15. ĐTM chậu trong phải
 16. Xương cùng
 17. Thần kinh cùng II
 18. Lỗ cùng
 19. ĐM trực tràng trên
 20. Thần kinh cùng III
 21. Lỗ cùng III
 22. Lỗ cùng II
 23. ĐM chậu trong trái
 24. Khớp cùng chậu
 25. Tĩnh mạch chậu chung
 26. Động mạch chậu ngoài trái

 1. Cơ mông giữa
 2. Cơ mông bé
 3. Xương chậu (thân)
 4. Hồi tràng
 5. ĐTM chậu ngoài phải
 6. Bàng quang
 7. Cơ thẳng bụng
 8. Kết tràng xích-ma
 9. ĐTM thượng vị trên
 10. Thần kinh đùi
 11. Cơ thắt lưng chậu
 12. Cơ may
 13. Cơ mông lớn
 14. Đám rối cùng
 15. Cơ hình lê
 16. Túi tinh
 17. ĐM trực tràng trên
 18. Lỗ cùng
 19. Trực tràng
 20. ĐTM chậu trong trái
 21. Niệu quản

 

 1. Cơ may
 2. Cơ thắt lưng chậu
 3. ĐTM chậu ngoài phải
 4. Bàng quang
 5. Cơ thẳng bụng
 6. ĐTM thượng vị trên
 7. Niệu quản
 8. Xương chậu (thân)
 9. Cơ mông bé
 10. Cơ căng mạc đùi
 11. Cơ mông giữa
 12. Cơ mông lớn
 13. Cơ bịt trong
 14. Túi tinh
 15. Trực tràng
 16. Khe cùng
 17. Xương cùng
 18. Cơ hình lê

 

 1. Cơ mông giữa
 2. Cơ căng mạc đùi
 3. Cơ thẳng đùi
 4. ĐTM thượng vị trên
 5. Động mạch bịt
 6. Bàng quang
 7. Cơ thẳng bụng
 8. ĐTM chậu ngoài trái
 9. Thần kinh đùi
 10. Cơ thắt lưng chậu
 11. Cơ may
 12. Cơ mông bé
 13. Cơ hình lê
 14. Bóng ống dẫn tinh
 15. Trực tràng
 16. Túi tinh
 17. ĐTM mông dưới trái
 18. Cơ bịt trong
 19. Niệu quản
 20. Xương chậu (thân)
 21. Cơ mông lớn

 1. Cơ căng mạc đùi
 2. Cơ thẳng đùi
 3. Cơ thắt lưng chậu
 4. ĐTM chậu ngoài phải
 5. Thừng tinh
 6. Niệu đạo
 7. Dây chằng treo dương vật
 8. Cơ thẳng bụng
 9. Xương mu
 10. Động mạch bịt
 11. Cơ bịt ngoài
 12. ĐTM thượng vị trên
 13. Thần kinh đùi
 14. Cơ may
 15. Cơ mông bé
 16. Mạc đùi
 17. Cơ mông lớn
 18. Hố ngồi-trực tràng
 19. Tuyến tiền liệt
 20. Bóng trực tràng
 21. Xương cụt
 22. Cơ nâng hậu môn
 23. Cơ bịt trong
 24. Ụ ngồi
 25. Đầu xương đùi
 26. Thần kinh tọa
 27. Mấu chuyển lớn

 1. Mạc đùi
 2. Cơ căng mạc đùi
 3. Cơ may
 4. Tĩnh mạch hiển lớn
 5. Xương mu
 6. Thừng tinh
 7. Gốc dương vật
 8. Dây chằng treo dương vật
 9. Khớp mu
 10. Cơ lược
 11. ĐTM thượng vị trên
 12. Động tĩnh mạch đùi
 13. Thần kinh đùi
 14. Cơ thắt lưng chậu
 15. Cơ thẳng đùi
 16. Cơ mông bé
 17. ĐTM mũ đùi ngoài
 18. Xương đùi (phần gian mấu chuyển)
 19. Cơ mông lớn
 20. Ụ ngồi
 21. Niệu đạo
 22. Cơ nâng hậu môn
 23. Trực tràng
 24. Hố ngồi-trực tràng
 25. Tuyến tiền liệt
 26. Động mạch thẹn trong
 27. Cơ bịt trong
 28. Cơ bịt ngoài
 29. Cơ vuông đùi
 30. Thần kinh tọa

Tài liệu tham khảo:

1. Hà Hoàng Kiệm. Thận học lâm sàng. chẩn đoán X-quang hệ thống thận-tiết niệu. Chụp cắt lớp vi tính. NXB YH 2010. trang 269-275.

2. Moeller TB, Reif E, “Pocket Atlas of Sectional Anatomy Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging”, Volume II, 3rd edition.

 


CHIA SẺ BÀI VIẾT

Bài cùng chủ đề

Bệnh thận - Tiết niệu

  Bệnh tim mạch

   Bệnh cơ-xương-khớp

    Bệnh nội tiết-chuyển hóa

     Bệnh tiêu hóa

      Bệnh phổi - phế quản

       Bệnh Thần kinh - Tâm thần

        Bệnh truyền nhiễm

         Bệnh nhi khoa

          Cận lâm sàng

           Bệnh khác

            Thuốc

             Vật lý trị liệu

              Phục hồi chức năng

               Tư vấn và Chia sẻ thông tin

                Sách đã xuất bản của Hà Hoàng Kiệm

                 Bài báo khoa học

                  SÁCH CỦA TÔI